Zjazd ZPS 2023 - 13.5.2023, Dobšinská Maša, Dedinky - oznam a dokumenty

Prezídium ZPS na svojom riadnom zasadnutí dňa 3.3.2023 stanovilo termín a miesto konania riadneho Zjazdu ZPS:

13.5.2023 od 12:00 hodiny

Chata Aqualand ZPS - športové a výcvikové stredisko ZPS

Dobšinská Maša 85, Dedinky

 

Predsedajúcim Zjazdu 13.5.2023 bude Ing. Roman Baláž

V súlade so Stanovami žiadame, aby členovia ZPS, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania Zjazdu prostredníctvom svojich delegátov, zabezpečili voľbu delegátov tak, aby mohli delegátov Zjazdu a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť Zväzu najneskôr 14 dní pred konaním zjazdu.
Oficiálnu pozvánku s delegačnými listami bude sekretariát ZPS posielať v predpísanom termíne.
 

Program:

 1. Prezentácia účastníkov
 2. Schválenie zloženia mandátovej a návrhovej komisie
 3. Správa mandátovej a návrhovej komisie
 4. Schválenie programu Zjazdu ZPS
 5. Schválenie možnosti online pripojenia na prebiehajúci Zjazd  - podľa potreby - ak bude delegát, ktorý bude mať iba túto možnosť účasti na Zjazde
 6. Otvorenie - príhovory
 7. Schválenie zápisnice zo Zjazdu ZPS z roku 2022
 8. Voľba kontrolóra ZPS
 9. Doplňujúce voľby člena prezídia ZPS za trénerov.
 10. Prijatie klubu Water Kings za riadneho člena ZPS
 11. Správa kontrolóra ZPS za rok 2022
 12. Výročná správa ZPS a správa o hospodárení za rok 2022 ŠV, TV a Prezídia, Chata Aqualand
 13. Plány činností na rok 2023: ŠV, TV a Prezídia
 14. Kurz a skúšky inštruktorov 2023
 15. Návrh rozpočtu ZPS na rok 2023: návrh čerpania príspevku uznanému športu + návrhy rozpočtov TV, ŠV a prezídia + odsúhlasenie mandátu pre Prezídium na schválenie možnej zmeny v rozpočte v priebehu roka
 16. Zoznam talentovaných športovcov ZPS 2023
 17. Diskusia
 18. Záver

 

Kandidátna listina do volieb kontrolóra ZPS:

 • Ing. Slavomír Slivka

 Kandidátna listina do doplňujúcich volieb člena prezídia za trénerov:

 • Mgr. Ján Pavlík, PhD.

Dokumenty Zjazdu:

Zmluva 0041/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023

Pozvánka na Zjazd ZPS 13.5.2023


 

Dokumenty, ktoré budú predmetom schvaľovania Zjazdu: 

Zápisnica zo Zjazdu ZPS 2.4.2022, Dobšinská Maša, Dedinky (17.4.2023)

Správa o činnosti TV ZPS 2022+ plán na rok 2023 (17.4.2023)]

Správa o činnosti TVZPS za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023 - v2 (28.4.2023)

SV - správa o činnosti za rok 2022 (17.4.2023)

Správa o činnosti Prezídia ZPS za rok 2022 a plán činnosti na rok 2023 (17.4.2023)

Návrh čerpania PUŠ 2023 (17.4.2023)

Ročná účtovná závierka, súvaha, poznámky a zhodnotenie základných údajov 2022 (18.4.2023)

Výročná správa o činnosti kontrolóra ZPS 2022 (21.4.2023)

Výročná správa ZPS za rok 2022 (25.4.2023) - prípadné pripomienky na zapracovanie posielajte najneskôr do 5.5.2023]

Výročná správa ZPS za rok 2022, 28.4.2023 (28.4.2023) - zapracované zmeny v časti Správy o činnosti TV]

Výročná správa ZPS za rok 2022 - 3.5.2023 (3.5.2023, oprava chyby pri kopírovaní sídla osoby) ]

Výročná správa ZPS za rok 2022 - 13.5.2023 - 13.5.2023 - doplnené chýbajúce údaje v tabuľke na str. 68


Späť na vrch